Vòng lặp while và do while

1. Cấu trúc vòng lặp while

Cú pháp

– Vòng lặp while dùng để lặp dữ liệu như các vòng lặp khác nhưng ưu điểm của nó là có thể giải quyết những bài toán không biết chính xác số vòng lặp (for cũng có thể làm đc) và cách sử dụng nó cũng rất đơn giản.

Ví dụ

In ra các số từ 0 đến 12 bằng vòng lặp while.

Kết quả

2. Vòng lặp do-while.

Cú pháp

Đây là một vòng lặp ngược lại với các vòng lặp từ trước đến giờ, các vòng lặp khác kiểm tra điều kiện trước rồi với thực thi câu lệnh, còn vòng lặp do-while thực thi câu lệnh trước rồi mới kiểm tra điều kiện.

Chú ý: Phải có dấu ; ở phía sau while nếu không chương trình sẽ báo lỗi.

Ví dụ:

In ra các số từ 0 đến 12 bằng vòng lặp do while.

Kết quả

3. While, do-while lồng nhau.

Cũng giống như vòng lặp for và foreach trong while,do-while cũng có thể lồng nhau được.

Ví dụ

Vẽ tam giác vuông với while và do-while

3.1. while

Kết quả

3.2. do-while

Kết quả

4. Lời kết

Như vậy tổng cộng chúng ta đã được học bốn vòng lặp đó là if, forwhile và do while.

zalo
Chat Zalo
zalo
Facebook
phone
0559.59.69.10