Vòng lặp for trong PHP

1. Vòng lặp là gì ?

Vòng lặp là một loại cú pháp giúp ta lặp lại việc thực thi một đoạn mã nhiều lần. Vòng lặp là một khái niệm cơ bản trong lập trình cấu trúc.

Ví dụ

2. Vòng lặp for

Cú pháp:

Trong đó:

 • $bien_dieu_khien thường là một câu lệnh khai báo biến
 • $bieu_thuc_dieu_kien là một biểu thức điều kiện
 • $bieu_thuc_thay_doi_bien_dieu_khien thường là một biểu thức làm thay đổi giá trị của biến được khai báo trong $bien_dieu_khien

Ví dụ

Giải thích

 • Lần chạy For thứ nhất
  • Khai báo biến i với giá trị là 0.
  • Kiểm tra điều kiện i <= 2 có đúng hay không.
  • Giá trị biến i được tăng thêm một (tức bây giờ giá trị của biến i sẽ là 1)
 • Lần chạy For thứ hai
  • Kiểm tra điều kiện i <= 2 có đúng hay không.
  • Giá trị biến i được tăng thêm một (tức bây giờ giá trị của biến i sẽ là 2)
 • Lần chạy For thứ ba
  • Kiểm tra điều kiện i <= 3 có đúng hay không.
  • Giá trị biến i được tăng thêm một (tức bây giờ giá trị của biến i sẽ là 3)
 • Lần chạy For thứ tư
  • Kiểm tra xem điều kiện i <= 3 có đúng hay không.
  • Kết quả sai ==> Vòng lặp sẽ kết thúc

3. Vòng lặp for lồng nhau

Giống như câu điều kiện if, vòng lặp for trong php có thể lồng nhau để xử lý bài toán.

Ví dụ:

Kết quả:

4. Vòng lặp for kết hợp với mảng

Từ ví dụ ở mục 3 chúng ta nhận thấy vòng lặp for  lặp một cách trình tự tăng hoặc giảm đều, điều này giống với các chỉ mục trong mảng (array)

Ví dụ

Như ví dụ trên hãy xuất các học sinh trong mảng ra màn hình?

Kết quả

Cách 1: Xuất ra từng phần tử

Cách 2: Ta dùng vòng lặp For

hoặc

5. Lời kết

Trong thực tế vòng lặp được sử dụng rất nhiều nên chúng ta phải nắm vững để có thể lựa chọn cái nào cho phù hợp

zalo
Chat Zalo
zalo
Facebook
phone
0559.59.69.10