Toán tử và biểu thức trong php

  • Biểu thức là gì ?.
  • Toán tử quan hệ (Relational Operators).
  • Toán tử luận lý (Logical Operators).
  • Độ ưu tiên các toán tử

1. Biểu thức là gì?

1.1. Định nghĩa

Biểu thức là một tổ hợp các toán hạng và toán tử.

Toán tử thực hiện thao tác như cộng, trừ, nhân, chia, so sánh, …

Toán hạng là những biến, giá trị mà các phép toán được thực hiện trên nó.

1.2. Ví dụ

1.3. Toán tử gán (Assignment Operator)

Là toán tử thông dụng nhất, ta dùng dấu = để gán giá trị cho một biến bất kỳ nào đó.

Ví dụ:

2. Toán tử quan hệ

Bảng dưới đây mô tả ý nghĩa toán tử quan hệ.

Ví dụ

3. Toán tử luận lý

Định nghĩa

Toán tử luận lý là toán tử trả về giá trị TRUE hoặc FALSE (Đúng hoặc Sai)

Bảng dưới đây mô tả các toán tử luận lý

Ví dụ

4. Độ ưu tiên các toán tử

Độ ưu tiên các toán tử thiết lập thứ tự ưu tiên tính toán của một biểu thức.

5. Lời kết

Như vậy với những kiến thức trên chúng ta đã hiểu các toán tử và biểu thức trong php, nó là các kiểu logic căn bản trong các ngôn ngữ lập trình, nó là tiền đề để chúng ta viết những biểu thức phức tạp trong quá trình làm dự án, đồ án, nếu chúng ta nắm vững phần này thì tư duychúng ta sẽ lên rất cao, gặp vấn đề là có ý tưởng giải quyết ngay.

zalo
Chat Zalo
zalo
Facebook
phone
0559.59.69.10