Tìm hiểu các lệnh break, continue, goto, die, exit dùng như thế nào?

  1. Tìm hiểu về câu lệnh break

  Lệnh break dùng thoát khỏi vòng lặp dù vòng lặp đó đã được kết thúc hay chưa kết thúc.

  Ví dụ

  2. Tìm hiểu về câu lệnh continue

  continue lệnh này sẽ quả qua những dòng lệnh bên dưới và sẽ nhảy qua các vòng lập tiếp theo để thực thi và nó khác với lệnh break ở mục số 1.

  Ví dụ

  3. Tìm hiểu câu lệnh goto

  lênh goto lệnh này được dùng rất ít nó dùng để nhay đến một dòng code nào đó.

  Ví dụ

  4. Tìm hiểu lệnh die và exit

  Khi chúng ta dùng lệnh die exit thì hai lệnh này có nhiệm vụ dừng và kết thúc những dòng lện phía dưới sẽ không được tiếp tục

  Ví dụ

  zalo
  Chat Zalo
  zalo
  Facebook
  phone
  0559.59.69.10