Kiểu Dữ Liệu Trong PHP

Kiểu dữ liệu trong PHP như kiểu INT, Kiểu Boolean, Kiểu Số Thực (float, double), Kiểu Chuỗi, Kiểu Mảng (array), Kiểu NULL, Kiểu Đối Tượng (object).

1. Kiểu INT

Viết tắt của chữ INTEGER, là một kiểu dữ liệu số và có thể ở viết với nhiều cơ số khác nhau.

Ví dụ:

1.1. Khai báo biến kiểu INT

Để khai báo một biến kiểu INT (INTEGER) chúng ta gán giá trị cho nó là số nguyên (kể cả số âm cũng vậy).

Ví dụ:

1.2. Ép dữ liệu sang kiểu INT

Ta có cú pháp như sau(int)$ten_bien;

Ví dụ:

1.3. Kiểm tra dữ liệu có phải kiểu INT.

Để kiểm tra một biến nào đó có phải kiểu INT không chúng ta dùng hai hàm is_int($ten_bien) hoặc is_integer($ten_bien). Nếu kết quả trả về giá trị True nếu là kiểu INT và False nếu không phải kiểu INT.

2. Kiểu dữ liệu boolean

Đây là một kiểu dữ liệu đơn giản nhất trong các kiểu dữ liệu trong PHP, nó chỉ chứa 2 giá trị là đúng hoặc sai (TRUE hoặc FALSE)

Lưu ý :TRUE, FALSE không phân biệt hoa thường, nghĩa là bạn gõ thế nào cũng được miễn là đúng.

Ví dụ:

2.1. Ép dữ liệu sang kiểu boolean.

Tương tự như kiểu INT chúng ta sử dụng (bool) hoặc (boolean) để ép kiểu sang kiểu bool.

Ví dụ:

3. Kiểu số thực

Kiểu số thực là những số có phần dư.

Ví dụ:

3.1. Ép dữ liệu sang kiểu số thức.

Chúng ta  (float), (double) để chuyển kiểu dữ liệu sang số thực.

Ví dụ:

4. Kiểu chuỗi

Kiểu chuỗi gồm kiểu string (chuỗi) và char (ký tự), mỗi ký tự là 1 byte, một trong 256 ký tự khác nhau, để khai báo thì chúng ta chỉ việc khai báo một biến và gán giá trị chuỗi cho nó, chuỗi phải được bao quanh bằng dấu nháy đơn ‘ hoặc dấu nháy kép “. Ép kiểu cũng như trên chúng ta dùng (string) để chuyển sang kiểu chuỗi.

Ví dụ:

5. Kiểu mảng (array)

5.1. Định nghĩa

Mảng là danh sách các phần tử có cùng kiểu dữ liệu và nó là một trong các kiểu dữ liệu trong php có độ phức tạp.

Có 2 loại mảng là mảng một chiều hoặc mảng nhiều chiều. Riêng với PHP thì các phần tử của mảng có thể không cùng kiểu dữ liệuvà các phần tử của mảng được truy xuất thông qua các chỉ mục(vị trí) của nó nằm trong mảng.

5.2. Khởi tạo và truy xuất các phần tử trong mảng

5.3. Mảng một chiều

Ví dụ:

5.4. Mảng hai chiều (còn gọi là mảng nhiều chiều)

Là mảng có nhiều chỉ mục cho từng phần tử, ví dụ mảng 2 chiều thì mỗi phần tử có 2 chỉ muc, ….
Mảng nhiều chiều thực chất cũng chỉ là mảng 1 chiều nhưng được thể hiện dưới dạng nhiều chiều.

Ví dụ:

6. Kiểu giá trị Null

Kiêu Null là một kiểu đặc biệt trong PHP và cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, nó mang giá trị rỗng.

Khi khởi tạo một biến nếu chúng ta gán = NULL thì hệ thống sẽ không tốn bộ nhớ để lưu trữ, nên việc sử dụng nó rất có lợi.

Kiểu NULL khi ép kiểu sang kiểu INT thì bằng 0, khi ép kiểu sang kiểu chuỗi thì = rỗng, và khi ép sang kiểu boolean thì mang giá trị FALSE.

7. Kiểu Object (đối tượng)

Kiểu đối tượng (Object) thì nó liên quan đến kiến thức lập trình nâng cao nên khi đến phần nâng cáo PHP mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn phần này nhé.

8. Lời kết

Kiểu dữ liệu trong PHP rất là nhiều và cách sử dụng nó thật sự đơn giản hơn các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình khác

zalo
Chat Zalo
zalo
Facebook
phone
0559.59.69.10