Cách xây dựng hàm trong PHP

1. Cách sử dụng hàm trong PHP

Hàm là gì? là khối lên có điểm bắt đầu và điểm kết thúc

Hàm xây dựng ra để thực hiện một việc cụ thể nào đó

Hàm có thể được sử dụng và gọi ở mọi nơi

Ví dụ

2. Cấu trúc hàm Trong PHP

Cấu trúc

Trong đó:

func_xxx là tên của hàm, 

$vars (hay gọi là biến truyền vào) là nơi chứa các biến truyền vào. 

return $val sẽ trả về giá trị .

Ví dụ:

2.1. Truyền nhiều biến vào hàm trong php

Ví dụ:

Hàm này sẽ đi tính tổng giá trị của 2 biến được truyền vào là biến $a và biến $b. Ngoài ra thì có thể truyền vào dạng mảng, và nhiều hoặc một biến

Ví dụ như sau:

3. Cách gọi hàm trong PHP như thế nào

3.1. Truyền bằng giá trị vào

Ví dụ:

Kết quả xuất ra màn hình sẽ là 2 và 1.

3.2. Truyền bằng tham chiếu như thế nào?

Ví dụ

zalo
Chat Zalo
zalo
Facebook
phone
0559.59.69.10