Biến Trong PHP

1. Khai Báo Biến Trong PHP

Cú pháp khai báo biến trong PHP bắt đầu bằng dấu đô la $ kế tiếp sẽ là các chữ, số, dấu gạch dưới. Ký tự đầu tiên tên biến sẽ là chữ hoặc là dấu gạch dưới, không được là số (chú ý là không được ký tự đâu tiên không phải là số).

Ví dụ dưới đây là một số cách khai báo biến:

Trong ngôn ngữ PHP sẽ có phân biệt chữ hoa chữ thường nha các bạn. Ví dụ nhu: $khoahockhác $KhoaHoc

2. Cách Truyền Biến Trong PHP

Khi truyền biến, hay gán giá trị cho biến thì ta sẽ dùng toán tử phép gán “=

Ví dụ:

Để gián giá trị “Xin Chào Việt Nam” vào biến $xinchao.

Chúng ta cũng có thể truyền vào là một chuỗi, là một số, thậm chí là một đối tượng object.

3. Cách lấy giá trị của biến

Ngoài việc lấy giá trị của biến một cách trực tiếp như echo “Xin Chào Việt Nam”. Thì chúng ta sẽ dùng thêm cách này.

Ví dụ:

4. Cách đặt tên biến trong PHP.

4.1. Quy cách đặt tên biến.

  • Khi đặt tên biến không được chứa ký tự khoảng trắng, không đặt có dấu.
  • Khi đặt tên ký tư đầu tiên của tên biến phải là chữ cái, hoặc là dấu gạch dưới.
  • Khi đặt tên không được chứa kí tự đặc biệt, ngoài ký tự đô la ở đầu biến và ký tự gạch dưới.
  • Khi đặt tên biến có thể sử dụng chữ in hoa hoặc in thường đều được, và lưu ý là nó có phân biệt. nha.

4.2. Các cách đặt tên hiệu quả.

  • Đặt tên biến phải có ý nghĩa, không sử dụng kết hợp in hoa và in thường lộn xộn, mà phải đặt theo quy tắc riêng mà bạn tự đặt ra và phải có nghĩa phù hợp với hoàn cảnh hoặc bối cảnh của sự việc.
  • Không nên lạm dụng số để đặt quá nhiều.
  • Đặt tên biến có thể dài, nhưng đọc là hiểu ý nghĩa liền.

Ví dụ: Đặt tên biến trong PHP có nghĩa.

5. Các loại biến trong PHP

PHP có một số loại biến như: biến tĩnh, biến thông thường, biến cục bộ, biến toàn cục, biến hằng số, …

5.1. Cách khai báo biến toàn cục

5.2. Cách khai báo biến cục bộ

5.3. Cách khai báo biến hằng số

Cú Pháp: define(‘ten_hang’, ‘gia_tri’);

Trong đó:

  • define: hàm tạo biến hằng
  • ten_hang: là tên biến hằng
  • gia_tri: giá trị của hằng

6. Lời kết

Trong bài này chúng ta đã hiểu được cách khai báo và sử dụng biến và hằng số trong ngôn ngữ php, đây là nền tảng để chúng ta có thể học và theo dõi các bài tiếp theo.

zalo
Chat Zalo
zalo
Facebook
phone
0559.59.69.10